Үйлчилгээний нөхцөл

      www.VIRUS.mn дэлгүүрийн үйлчилүүлэгчид нь дор дурьдсан нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн байна.

 

1. Үйлчилүүлэгчийн бүртгэл

2. Үйлчилүүлэгчид эрх, үүрэг

3. Сайт эзэмшигчийн эрх, үүрэг

4. Сайт ашиглах эрхийг хаах

5. Үйлчилгээний нөхцлийн өөрчлөлт

 

Халдашгүй байдал

Компани хэрэглэгчид болон гишүүдийнхээ халдашгүй байдлыг эн тэргүүнд чухалчилан үзнэ. Үүнд:

Үйлчилүүлэгчдийн мэдээллийн нууцлал

www.virus.mn нь үйлчилүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийн нууцлал болон худалдаа хийх явцыг найдвартай, аюулгүй байдлаар хангах нь Манай дэлгүүрийн эн тэргүүнд тавигддаг зорилго юм. www.virus.mn сайтад бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн мэдээлэл манай мэдээллийн баазад бүртгэгдэх ба тухайн үйлчилүүлэгчийн бүх худалдан авалт, харилцаа холбоо нь тэр мэдээлэлд үндэслэгдэнэ.

Онлайн формоор мэдээлэл оруулах

Хэрвээ та манай сайт дахь үйлчилгээний цар хүрээг өргөжүүлэх, худалдан авалт хийх, санал гомдол өгөх зэргийг хүсвэл сайтад бүртгүүлэх шаардлагатай. Бүртгэлтэй хэрэглэгч болсоноор бүх төрлийн хөнгөлөлт урамшуулал, шинэ мэдээ, мэдээлэлийг түргэн шуурхай хүлээн авах боломжтой болно. Үйлчилүүлэгч нь бүртгэлийн мэдээлэлийг бүрэн гүйцэд бөглөх шаардлагатай.

Мэдээллийн халдашгүй байдал

www.virus.mn нь үйлчилүүлэгчийн өөрийн зөвшөөрөлгүйгээр хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй. Гэвч:

  1. www.virus.mn-ий эрх ашигт халдсан;
  2. www.virus.mn-ний үйлчилүүлэгч болон гишүүний эрх, өмч хөрөнгийн хамгаалалт аюулгүй байдалтай холбогдсон асуудлыг шийдвэрлэх;
  3. Хууль бус үйл ажиллагааг шалгах үед хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллах;
    Дээрх 3 тохиолдлоос бусад үед хэрэглэгчийн мэдээллийг бусдад задруулахгүй.

 

Имэйл мэдээллээс татгалзах

Хэрэв та www.virus.mn-ний хэрэглэгчиддээ илгээдэг мэдээллүүдийг хүлээн авахаас татгалзаж буй бол и-мэйлийн жагсаалтаас хасуулах хүсэлтээ бидэнд и-мэйлээр мэдэгдэх хэрэгтэй.